Política de Privacitat

Política de Privacitat

 

Identificació de l'Responsable.

CIF: B17051921

Domicili Social: Polígon Industrial Pla de Poliger 17854 Sant Jaume de Llierca

Telèfon: (+34) 972 28 71 27

e-Mail: magasa@manipulatsgarrtoxa.com

Pàgina Web: https://manipulatsgarrotxa.com

 

Delegat de Protecció de Dades.

No hi Delegat de protecció de dades en aquesta entitat.

 

Finalitat

1.-Prestació de serveis a clients, proveïdors i col·laboradors necessaris per a la gestió de l'activitat de l'empresa tant administrativa com comercial.

2.-Informar periòdicament sobre nous productes o serveis que puguin ser del seu interès utilitzant qualsevol dels mitjans electrònics existents en l'actualitat i aquells que puguin sorgir en un futur.

 

Termini de Conservació.

Les dades personals seran conservades mentre duri la relació comercial.Una vegada finalitzada aquesta, les dades personals seran conservades complint amb el termini a efectes mercantils, que serà de 6 anys segons estableix el Codi de Comerç, i el termini a efectes fiscals, establert en 4 anys per la Llei general tributària. En el cas de la subscripció per Informar-periòdicament sobre nous productes o serveis que puguin ser del seu interès fins que exerceixi el seu dret de supresión.Se podran conservar les dades durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d'una relació o obligació jurídica o de l'execució d'un contracte o de l'aplicació de mesures pre-contractuals sol·licitades per l'interessat. En aquest cas les dades seran bloquejats però no borrados.Decisiones automatitzades i elaboració de perfiles.Le informem que no hi ha decisions automatitzades incloent l'elaboració de perfils.

Base Jurídica de l'Tratamiento.Legitimación per execució d'un contracte i per a l'enviament d'informació el consentiment de la persona interessada.

 

Destinataris de cessions.

Les dades se cediran a l'administració pública quan ho requereixi legalment i les dades de contacte a altres societats o professionals de el sector immobiliari per ampliar l'oferta i demanda del seu producte.

 

Transferències Internacionals.

No hi ha transferències internacionals.

 

Drets.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades, en aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamaciones.Para exercir qualsevol d'aquests drets contacti mitjançant petició escrita amb magasa@manipulatsgarrtoxa.com indicant el dret que desitja exercir i adjuntant una còpia del seu DNI ou altre document que acrediti la seva identitat.